Tüzük

KÜTAHYA İLİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı, Merkezi ve amblemi

Madde 1- Derneğin Adı: “Kütahya İlinden Yetişenler Derneği” dir.Kısa adı “KİYD” olup,amblemi açık mavi zemin üzerine koyu mavi renkte lale resmi ve lalenin üzerinde açık bir kitap, kitabın üzerinde “KİYD” yazısı vardır. Lale arasında yukarıdan aşağıya “1951” tarihi ve lalenin altında da “KÜTAHYA” yazmaktadır. Kitap şekli ,yazı ve rakamlar açık bej rengindedir.Amblem yanda görüldüğü gibidir.
Derneğin merkezi Kütahya’dır.Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Dernek Bakanlar Kurulunun 11.03.1969 tarih ve 06/12665 sayılı kararı ile 24.05.1983 tarihli 152 sayılı V.U.K Genel Tebliğinin 325 sıra numarasına göre “Kamuya Yararlı Dernek”lerdendir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğin amacı : Milliyetçi,Atatürk’çü Laik bir görüş altında Kütahya İlinden Yetişen Gençlerin Milli ve manevi değerlerine bağlı, aydın ve ileri görüşlü memleket sever bir sentez içerisinde,kültür seviyelerini yükseltmek ve tahsil imkanlarını artırmak suretiyle Türk Gençliğine hizmet etmek,çevrenin daha temiz,daha güzel ve daha huzurlu yaşanabilir hale getirilmesi için gerekli her türlü çalışmalarda bulunmak ve yapılan çalışmalara katılmaktır.

Dernekçe sürdürülecek Çalışma Konuları ve biçimleri

Madde 3- a)-Kütahya’lı olan veya Kütahya ili sınırları içerisindeki herhangi bir öğretim kurumunu bitiren öğrencilere,tüzük ve yönetmelik esaslarına göre yüksek öğrenim imkanlarını sağlamak için maddi ve manevi yardımlarda bulunmak,muhtaç olduğu belirlenen hemşehrilerimize her türlü ayni yardımlar yapmak,
b)-Kütahya’nın yurt içinde ve dışında tanıtımını yapmak, bu konuda faaliyet gösteren kurum,kuruluş ve şahıslara gerektiğinde maddi katkıda bulunmak,
c)-Çevrenin kültürel seviyesini yükseltmek için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
d)-Üyeler arası ve üyelerle halk arasında dayanışma kurmak ve hemşehrilik duygularını kuvvetlendirip ,geliştirmek,
e)-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
f)-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim amaçlı çalışmalar düzenlemek,
g)-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
h)-Amacın gerçekleştirilmesinde sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
ı)-Gerektiğinde izin alınmak suretiyle yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
i)-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
j)-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,kütüphane açmak, sosyal ,sportif ve kültürel tesisler ile öğrenci yurdu,pansiyon veya misafirhane kurmak ve bunları tefriş etmek ve işletmek,
k)-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor,kermes, gezi ve vb.eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
l)-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
m)-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda genel kurul kararıyla vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
n)-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
o)-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara gerektiğinde maddî yardımda bulunmak,
ö)-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
p)-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
r)-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
s)-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
ş)- Çevrenin daha temiz,daha güzel ve daha huzurlu yaşanabilir hale getirilmesi için gerekli her türlü çalışmalarda bulunmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 4- Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişilerden,
a)Kendisi veya ana ve babası ile bunlardan birisi Kütahya sınırları içinde doğmuş veya Kütahya ili sınırları içindeki bir mahal nüfusuna kayıtlı olanlar,
b)Kütahya ili sınırları içindeki öğretim kurumlarından birinden mezun olanlar
c)Kütahya ili sınırları içinde bulunan kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda en az bir yıl çalışarak Kütahya’da ikamet etmiş olanlar ile bunların eş ve çocukları bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına üyelik formu doldurularak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılabilir. Şubeler de üye kaydı yapabilirler. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 6-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
a-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b-Verilen görevlerden sürekli kaçındığı hususunda hakkında en az üç tutanak tanzim edilmiş bulunmak,
c-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
d-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
f-Dernek menfaat ve faaliyetlerine zararlı olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 8-Derneğin organları Merkez ve Şubeler teşkilatlarından ibarettir.

A- Genel Merkez Teşkilatı

a) Merkez Genel Kurulu
b) Yüksek Danışma Kurulu
c) Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısı
d) Genel Merkez Yönetim Kurulu
e) Genel Merkez Denetleme Kurulu
f )Genel Merkez Haysiyet Divanı olmak üzere altı organdan teşekkül eder.

B-Şubeler Teşkilatı

a) Şube Genel Kurulu
b)Şube Yönetim Kurulu
c)Şube Denetleme Kurulu
d)Şube Haysiyet Divanı

olmak üzere dört organdan teşekkül eder.

Genel Merkez Genel Kurulu

a)Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri ve kurucu üyeler
b)Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısı
c)Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Üyeleri
d)Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri
e)Genel Merkez Haysiyet Kurulu Üyeleri
f)Şubeler Yönetim Kurulu Üyeleri
g)Genel merkez ve şubeler eski başkanları
h)Delegeler olmak üzere sekiz unsurdan teşekkül eder.

Delegeler Delegeler,şubelerde kayıtlı bulunan yıllık aidatını ödemiş asıl üye sayısına göre,Şube Genel Kurulu tarafından,her onbeş üyeye bir kişi olmak üzere seçilir.her şube için delege sayısı beş kişiden az yetmişbeş kişiden fazla olamaz.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.Genel kurul;
a-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
b-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir,Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca önceden belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 10-Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 11- Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma, Karar Alma Usül ve Şekilleri

Madde 12- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa,başkan ve başkan yardımcısı ile yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oy açık tasnif usulü ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylamada, toplantı başkanlığı tarafından mühürlenmiş zarfların oy kullanacak üyeye verilerek kapalı bir bölümde oyunu zarf içerisine koyması sağlanır ve oyunu kullandığı zarfını bir sandığa atar. Oy verme süresinin sona erdiğinde sandık huzurda açılır ve açık tasnif yapılarak sonuç toplantı başkanı tarafından açıklanır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi konusundaki kararlar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a-Dernek organlarının seçilmesi,
b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
f- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
g-Dernek için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi,
h-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
ı-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi hususunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
i-Derneğin bir federasyona yada platforma katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
k-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Merkez yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
l-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
m-Derneğin vakıf kurması veya borçlanması,
n-Derneğin fesih edilmesi,
o-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
ö-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
p-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
r-Merkez haysiyet divanınca verilen kararlara karşı vaki olacak itirazlar hakkında karar vermek.

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

Dernek Yüksek Danışma Kurulunun tarifi,teşkili ve görevi

Madde 14- Tarifi:Yüksek danışma kurulu ,tüzük ve yönetmelik maddelerinin yorumlanması ,tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları ve çelişkileri giderici,dernek çalışanlarına yol gösterici tavsiye kararları alan en üst kademede bir danışma organıdır.

Teşekkülü:

a-Hayatta bulunan kurucu üyeler ve eski Genel başkanlar bu kurulun tabii üyeleridir.
b-Evvelce seçilmiş olupta 01.04.2006 tarihinde hayatta bulunan seçilmiş üyelerden oluşur.

Seçilmiş üyelerde her hangi bir eksilme olursa ilk genel kurulda eksilen üye adedi kadar yeniden seçim yapılır.Seçilecek üyelerde en az kırk yaşında olma ,yaptığı çalışmalar ve yardımlarla temayüz etmiş bulunma şartı aranır.

Toplanması

Yüksek danışma kurulu Genel başkan ,genel yönetim kurulu ve genel merkez denetleme kurulunun ,bütün yüksek danışma kurulu üyelerine yapacağı yazılı bildirim ile belirlenen yer ve saatte toplanır.Bildirime gündem kayd olunur.
Toplantı üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile açılır.Toplantıya katılan üyelerin en yaşlısı başkanlık eder.

Görevi

Yüksek danışma kurulu toplantı çağrısında bildirilen gündem konularını müzakere ederek karara bağlar.Toplantı günü katılanlar ve alınan kararlar ,Genel merkezce mühürlü ayrı bir deftere kaydolunur.
Yüksek danışma kurulunun çağrı,yazışma,tutanak tanzimi ve kararların özel deftere kaydı gibi bütün sekretarya işleri ve dosya,defter gibi evrakların muhafazası genel başkan tarafından görevlendirilen bir genel merkez yönetim kurulu üyesi ile ifa olunur.

Üyeliğin sona ermesi:

Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği sıfatı ,üyenin bu görevinden istifası ,Genel Merkez Haysiyet divanı kararı ile dernek üyeliğinden geçici veya devamlı olarak çıkartılmasına karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi hallerinde sona erer.

Merkez Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15-a)Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunca dernek asil üyeleri arasından tüzüğün 12. maddesine göre seçilen,
a-Genel Başkan ve Genel Başkan vekili ile,
b-Yedi asil yedi yedek yönetim kurulu üyelerinden teşekkül eder.

Seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başkan tarafından toplantıya davet edilerek kendi aralarından bir genel sekreter ile bir genel muhasip ve gerekli diğer görev taksimini yaparak otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16-Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
b-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
d-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
e- Şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
f-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
g-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
h-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
ı-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
i-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
k-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
l-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
m-Genel Merkez Yönetim Kurulu Derneğin işleyiş ,gaye ve menfaatlerine aykırı hareket eden Şube Yönetim Kuruluna görevden el çektirerek üç ay içinde şube kongresini toplamak şartı ile geçici kurul teşkiline çoğunlukla karar vermek,
n-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,Görev ve yetkilerine haizdir.

Genel Başkan ve Başkan vekilinin görev ve yetkileri

Madde 17-Genel Başkan ve Başkan vekilinin görev ve yetkileri şunlardır.
a-Derneği temsil etmek,
b-Merkez genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
c-Merkez Yönetim Kurulu Üyelerini toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,
d-Genel muhasiple müştereken bilahere yönetim kurulundan geçirmek kaydı ile evvelden bir karar almaya hacet kalmaksızın brüt asgari ücretin iki katı kadar harcama yapabilmek,
e-Dernek Şubelerini ve tesislerini kontrol ve teftiş etmek,çalışmaları hususunda talimat vermek,
f-Genel Başkanvekili Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevlerini yerine getirir.
g-Genel Başkanın istifası veya bu makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine başkan vekili geçer.Yönetim Kurulu Üyeleri arasından yeni Başkan vekili seçilir. Genel Başkan vekili makamınında boşalması halinde Yönetim kurulu üyeleri arasından yeni Genel Başkan vekili seçilir.

Genel Sekreterin Görev ve yetkileri

Madde 18- Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır.
a-Derneğin her türlü yazı işlerini yapmak,
b-Genel Başkan tarafından verilecek görevleri yapmak,
c-Merkez genel kurul toplantısında tutulan zabıt suretleri ile seçim neticelerini şubelere, merkez yönetim kurulu ile merkez haysiyet divanı üyelerine seçim sonuçlarını bildirmek,

Genel Muhasibin Görev ve yetkileri

Madde 19-Genel muhasibin görev ve yetkileri şunlardır.
a-Genel Merkez Muhasebe işlerini zamanında ve usulüne uygun olarak yürütmek,
b-Yeni seçilen yönetim kuruluna muhasebe defterlerini ve diğer belgeleri muntazam olarak bir zabıtla tesbit etmek suretiyle devretmek,
c-Lüzumlu hallerde şubelerin muhasebe defterlerini kontrol ve teftiş etmek ,çalışmaları hususunda direktif vermek,
d-Genel Merkeze ait lokal ve tesislerin muhasebe işlerinin alakalılar tarafından yürütülmesini temin ve denetlemek,
e-Genel Başkanla müştereken ve sonradan yönetim kurulundan geçirmek kaydı ile evvelden karar almağa hacet kalmaksızın brüt asgari ücretin iki katı kadar harcama yapabilmek.
f-Yasa gereği resmi mercilere verilecek her türlü beyanname ve bildirgeleri hazırlayıp imzalatarak tevdi etmek.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 20-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 21-Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Genel Merkez Haysiyet divanı

Madde 22- Genel Merkez Haysiyet divanı merkez genel kurulunun dernek asli üyeleri arasından seçeceği üç kişiden oluşur.

Genel Merkez Haysiyet Divanı görev ve yetkileri

Madde 23- Genel Merkez Haysiyet divanının görev ve yetkileri,
a-Şubeler haysiyet divanları tarafından verilen kararlar aleyhine vaki itirazları tetkik eder ve kesin olarak karara bağlar.
b-Şubeler başkan,başkan vekili ve yönetim kurulu üyeleri ile haysiyet divanı ve denetleme kurulu üyeleri hakkında genel merkez yönetim kurulunun teklifi üzerine disiplin kararı vermek,
c-Şikayet ve ihbar üzerine Şeref üyeleri Fahri ve Genel başkan ile Genel başkan vekili ,Genel merkez yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma açmak ve karar vermek,
Genel Merkez haysiyet divanının kararları aleyhine tebliğ tarihinden itibaren ilgililerce 30 gün içersinde Genel merkez genel kuruluna itiraz olunabilir.

Genel merkezin Gelir Kaynakları

Madde 24-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 YTL, aylık olarak ta 1 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,
b-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %10’u altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
c-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
d-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
e-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
f-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
g-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
h-Genel merkez ve şubeler tarafından borçlandırılma suretiyle okutulan kimselerden geriye alınan ödemeler,
ı-Diğer gelirler.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 25-Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel kuruldan alınan yetki çerçevesinde Genel Merkez Yönetim kurulu kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 26-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 27- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ,denetim kurulu ve şube haysiyet kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Şubeler başkan,başkan vekili ve yedi asıl yedi yedek yönetim kurulu, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye ve haysiyet kurulu ise üç asıl üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 28-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir,Şubat ayı içersinde, şube yönetim kurulunca önceden belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel kurul evraklarının birer suretini dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her onbeş (15) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 7‘den fazla veya toplam üye sayısı 15’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Madde 29 – Üyeler Şube yönetim kurullarının üyeliğe kabul tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmedikçe yapılacak Genel Kurul toplantılarına iştirak edemez ve seçilemezler.

Temsilcilik Açma

Madde 30-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 31-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Madde 32-Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
2)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a-(1) bendinin a, b, c ve f ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
b-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usül Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Madde 33-Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 34-İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 35-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Madde 36-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Madde 37-Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.Yetki belgelerinin süresi ,yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelirlerin teslim edilmesi

Madde 38 – Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler ,tahsil ettikleri paraları otuz gün içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.Ancak tahsilatı asgari ücretin iki katını geçenler,parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya dernek hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı,ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Madde 39-Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Madde 40- Dernek görevlileri ve ücretleri
Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından tesbit olunur.Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret,huzur hakkı veya başka bir ad altında her hangi bir karşılık ödenmez.
Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları yönetim kurulu tarafından tesbit olunur.

Beyanname Verilmesi

Madde 41- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 42-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
a-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Madde 43-Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Madde 44-Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Madde 45-Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 46-Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 47-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 48-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanılarak yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 49-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 50-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 51-Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kütahya İlinden Yetişenler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfına devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 52-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 52 (Elliiki) maddeden ibarettir.

Süleyman ÇANKAYA – Genel Başkan
Mehmet EMLEK – Gen. Başk. Yrd.
M.Kasım KURAL – Gen. Sekreter
Sabit ÖZPAÇACI – Gen. Huhasip
Hesna GÖKER – Üye
A.İlhami ÖZATAĞ – Üye
Mehmet TEKİN – Üye
Mehmet ÇETİN – Üye
Hamdi CURA – Üye